Oct 31

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của CTCP Damsan (ADS), trong quý này, ADS đạt 295,1 tỷ đồng doanh thu, 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu giảm mạnh, nhưng do tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu ...

Oct 29

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:..../2016/EF-TB                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc          V/v: Tuyển dụng nhân sự              ...