Jul 28

BCTC công ty riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2017/07/BCTC-quý-II-công-ty-mẹ-2017.pdf" title="BCTC quý II công ty mẹ - 2017"] BCTC hợp nhất c...