Sep 27

1. Thông báo phát hành

 • Tài liệu phát hành

  • Bản Cáo Bạch
  • Đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ
  • Biên bản – nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017
  • Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu
 • BCTC các năm

  • Báo cáo tài chính năm 2015
  • Báo cáo tài chính năm 2016
  • Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017