Apr 26

BCTC Hợp nhất quý I năm 2019 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2019/04/BCTC-HỢP-NHẤT-QUÝ-I-NĂM-2019.pdf" title="BCTC HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2019"] Giải trình biến động LNST quý I năm 2019 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/...

Apr 22

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2019/04/biên-bản-họp-đhđcđ.pdf" title="biên bản họp đhđcđ"] Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-conte...