Jan 31

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn Damsan cÇn tuyÓn mét sè vÞ trÝ sau:

C«ng nh©n ®øng m¸y ®¸nh èng, m¸y kÐo sîi con: 30 ng­êi 

  • Æc biÖt ­u tiªn nh÷ng ng­êi ®· cã tay nghÒ vÒ sîi.
  • Ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i nép bÊt cø kho¶n lÖ phÝ nµo.
  • Ch­a cã nghÒ ®­îc ®µo t¹o miÔn phÝ vµ cã hç trî l­¬ng trong thêi gian ®µo t¹o. Møc l­¬ng chÝnh: 6.000.000® – 9.000.000®/ng­êi/th¸ng.

Địa điểm làm việc:

Phßng b¶o vÖ C«ng ty cæ phÇn Damsan t¹i L« A4, Bïi ViÖn, KCN NguyÔn §øc C¶nh- TP.Th¸i B×nh vµo tÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn.

– §iÖn tho¹i: 02273.643.826