BCTC hợp nhất quý II năm 2019

BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019

GTBĐ – LNST hợp nhất quý II năm 2019

Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 2 năm 2019