BCTC riêng quý II năm 2019

BCTC riêng quý 2 năm 2019

GTBĐ – LNST công ty mẹ quý II năm 2019

Giải trình biến động LNST công ty mẹ quý 2 năm 2019