Đính chính CBTT thay đổi số lượng cp đang lưu hành