Báo Cáo Tài Chính hợp Nhất Năm 2016

BCTC hợp nhất 2016

 

Giải Trình Biến Động LNST năm 2016 của BCTC hợp nhất

Giải trình hợp nhất