Cụm công nghiệp An Ninh do Công ty Cổ phần Damsan là nhà đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký 320 tỷ đồng. Cụm công nghiệp An Ninh hiện đang trên giai đoạn phát triển thứ 2: 75ha. (Các giai đoạn của Cụm Công nghiệp An Ninh Giai đoạn 1: 49,87 ha; Giai đoạn 2: 75Ha; Giai đoạn 3: 150 Ha)
Đến nay, toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất. Đây là cụm công nghiệp đa ngành với tính chất ngành nghề chủ yếu là dệt may, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…