BCTC công ty mẹ quý I năm 2019

BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2019

Giải trình biến động LNST công ty mẹ quý I năm 2019

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LNST CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2019