BCTC Riêng quý II năm 2018

BCTC quý II năm 2018 - mẹ (chuẩn)

BCTC Hợp nhất quý II năm 2018

BCTC quý II năm 2018 - hợp nhất

Giải trình biến động quý II năm 2018

Giải trình