Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bien Ban

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

nghị quyet