Jan 31

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn Damsan cÇn tuyÓn mét sè vÞ trÝ sau: C«ng nh©n ®øng m¸y ®¸nh èng, m¸y kÐo sîi con: 30 ng­êi  Æc biÖt ­u tiªn nh÷ng ng­êi ®· cã tay nghÒ vÒ sîi. Ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i nép bÊt cø kho¶n ...

Feb 21

Hiện nay, Công ty Cổ phần Damsan cần tuyển các vị trí sau: 1.Kỹ sư xây dựng: 01 người   Yêu cầu: Nam, tuổi từ 25-28 Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Đại học Xây dựng...) Kinh nghiệm: Từ 3-5 năm Hộ khẩu t...