Công bố thông tin - Nguyễn Thị Mên đăng ký bán ngày 09.11.2017