CBTT - chuyển nhượng quyền mua Vũ Huy Đông - 13112017