CBTT thay đổi số lượng cp lưu hành sau phát hành (chuẩn)