GIải trình biến động LNST báo cáo hợp nhất năm 2018 (4) (1)