CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI

 •  Chuỗi sản xuất theo chiều dọc
 •  Qui mô lớn
 •  Thiết bị hiện đại
 •  Hệ thống thông tin quản lý hiện đại (SAP).

ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG

 • Đội ngũ lao động lành nghề, kỷ luật cao và tận tụy.
 • Ban quản lý năng động, chuyên nghiêp, giàu tham vọng và kiên định.
 • Văn hóa doanh nghiệp tích cực.

THÔNG LỆ QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI

 • Kế hoạch sản xuất.
 • Sản xuất tinh gọn.
 • Cơ chế tự nhiên để phòng ngừa rủi ro.
 • Quản lý chất lượng chặt chẽ.
 • Đa dạng hóa (khách hàng  và nhà cung cấp)…