Nghị quyết 0711_NQHĐT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản