4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ

 

tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

to trinh dai hoi co dong 2017 (1)