Quyết định

QĐ thoái vốn

Công bố thông tin

2. CBTT thoái vốn ACC