1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

BCTC quý I 2017 Hợp nhất

     2. Giải trình tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Giải trình quý I hợp nhất

     3. Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017

BCTC quý I Mẹ

    4. Giải trình tài chính riêng năm 2017

Giải trình quý I mẹ

    

 

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

BCTC quý I 2017 Hợp nhất

     2. Giải trình tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Giải trình quý I hợp nhất

     3. Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017

BCTC quý I Mẹ

    4. Giải trình tài chính riêng năm 2017

Giải trình quý I mẹ