Oct 14

Chặng đường 13 năm (13.10.2004 - 13.10.2017) ghi dấu những mốc son trong hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập của các Doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, mà cộng đồng Doanh nhân chính là những nhà lãnh đạo, hoạch định chi...

Sep 27

[pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2017/09/1.-Thông-báo-phát-hành.pdf" title="1. Thông báo phát hành"]   Tài liệu phát hành Bản Cáo Bạch Đăng ký kinh doanh Điều lệ Biên bản - nghị quyết ĐHCĐ thường niên 20...

Jul 28

BCTC công ty riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017 [pdf-embedder url="http://damsanjsc.vn/wp-content/uploads/2017/07/BCTC-quý-II-công-ty-mẹ-2017.pdf" title="BCTC quý II công ty mẹ - 2017"] BCTC hợp nhất c...