Jan 31

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn Damsan cÇn tuyÓn mét sè vÞ trÝ sau: C«ng nh©n ®øng m¸y ®¸nh èng, m¸y kÐo sîi con: 30 ng­êi  Æc biÖt ­u tiªn nh÷ng ng­êi ®· cã tay nghÒ vÒ sîi. Ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i nép bÊt cø kho¶n ...