THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Trưởng Phòng Sản Xuất

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO4

Nhân Viên Thống Kê

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO

Nhân Viên Kỹ Thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO2

 

Nhân Viên Cơ Điện

THÔNG-BÁO-TUYỂN-DỤNG-LAO3

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Trưởng Phòng Sản Xuất

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO4

Nhân Viên Thống Kê

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO

Nhân Viên Kỹ Thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO2

 

Nhân Viên Cơ Điện

THÔNG-BÁO-TUYỂN-DỤNG-LAO3