Bùi Thị Thu Huyền
Phòng quan hệ nhà đầu tư

02273.643826-116

hc1@damsanjsc.vn

Phạm Thị Hồi
Trưởng ban kiểm soát

0227 364 3826

hc1@damsanjsc.vn

Liên hệ hỗ trợ

 

 

Công bố thông tin

Thông tin tài chính

Báo cáo thường niên

Tài liệu cổ đông

Tài liệu doanh nghiệp