Báo cáo tài chính riêng

BCTC riêng 2016

Giải trình biến động

Giải trình riêng